Warunki gwarancji Feldherr Lager- & Transportsysteme GmbH

1. Poniższa regulowana gwarancja stanowi dobrowolną usługę dodatkową Feldherr Lager- & Transportsysteme GmbH (zwanej dalej Feldherr). Klient może skorzystać z niniejszych warunków gwarancji z tym zastrzeżeniem. Feldherr ma prawo zaangażować stronę trzecią w celu realizacji roszczeń gwarancyjnych, w szczególności wyspecjalizowanych dealerów Feldherr. Jednakże organ podejmujący decyzję w sprawie roszczenia gwarancyjnego pozostaje w gestii Feldherr.

Oprócz tej dobrowolnej gwarancji klient ma jeszcze nieograniczone ustawowe uprawnienia wobec sprzedawcy. Klient może dochodzić tych roszczeń bez konieczności przestrzegania wymogów niniejszych warunków gwarancji.

2. Feldherr gwarantuje prawo do bezpłatnej wymiany, jak również demontażu i montażu części, które w sposób oczywisty stały się bezużyteczne z powodu błędu materiałowego lub produkcyjnego. Dalsze roszczenia nie zostaną uwzględnione; prace konserwacyjne i opiekuńcze nie są objęte gwarancją. Reklamacja musi zostać zatwierdzona przez Feldherr po przedstawieniu zaświadczenia gwarancyjnego i/lub dowodu zakupu.

3. Z gwarancji wyłączone są części, które stały się niezdatne do użytku z powodu niewłaściwej eksploatacji lub naprawy, z powodu wadliwej konserwacji lub normalnego zużycia (części zużywalne). Z gwarancji wyłączone są również wszystkie pudełka do przechowywania, Euroboxy, inne produkty wykonane z papieru i/lub kartonu oraz części drukowane w 3D.

4. Okres gwarancji wyłącznie na użytek prywatny produktów Feldherr trwa 60 miesięcy, na użytek handlowy i/lub profesjonalny 12 miesięcy. Jego działanie rozpoczyna się wraz z pierwszym zakupem u specjalistycznego sprzedawcy Feldherr lub Feldherr. W przypadku kolejnego zakupu przez klienta okres gwarancji nie rozpoczyna się ponownie. Jeżeli prace wykonywane są w ramach gwarancji, w szczególności wymiana części, nie powoduje to ponownego rozpoczęcia okresu gwarancyjnego.

5. W przypadku zgłoszenia reklamacji do Feldherr na podstawie gwarancji, dostawa części zamiennych następuje tak szybko, jak to możliwe. Jednakże, roszczenie klienta do natychmiastowej dostawy jest wykluczone. Opóźniona dostawa nie daje zatem podstaw do roszczenia odszkodowawczego wobec Feldherr i nie prowadzi również do przedłużenia okresu gwarancji. Niniejszym wyraźnie stwierdza się, że ustawowe roszczenia odszkodowawcze klienta wobec sprzedawcy pozostają przez to nienaruszone.

Feldherr Lager- & Transportsysteme GmbH Plauener Strasse 163-165 13053 Berlin, Niemcy